lunedì 7 novembre 2016

Semnificaţia supercategorială a Unului în filosofia pentadică a lui Alexandru Surdu


Se dedică memoriei lui Jean Bălin

Filozofia formelor pentadice este inaugurată de academicianul Alexandru Surdu prin cartea din 1993 „Pentamorfoza artei” în care metoda de cercetare este o artă a mierificării, asemănătoare celei a marelui filozof neoplatonic Plotin, creatorul primului sistem filozofic sincretic, în cele 54 de cărţi a Eneadelor.
Aspiraţia academicianului Surdu spre un sistem filozofic riguros capătă consistenţă o dată cu publicarea primelor trei lucrări din sistemul pentadic.1 În viziunea sa filozofia pentadică este „ teoria trecerii de la subsistenţă la existenţă, prin intermediul fiinţei şi realităţii, la existenţa reală.”2
Consideraţiile noastre noastre vor fi circumscrise discursului asupra tradiţiei filozofice plotiniane în jurul principiului şi a modalităţii absolut originale a filozofului Surdu de a revela conceptul de transcendenţă a Unului.
„Singura conştiinţă pe care o mai putem avea despre principiu,” cum remarcă Marilena Vlad „este un fel de divinaţie, de intuiţie mistică a prezenţei principiului, a necesităţii existenţei unui prin-cipiu al Totului. Acest principiu nu devine niciodată obiect propriu-zis al gândirii noastre. Singurul mod în care ne putem raporta la el este conştientizarea abisului radical ce ne separă de el, a imposibilităţii de a-l cuprinde în orice discurs şi în orice gândire. Este un raport inversat, un raport aporetic în care tot ceea ce afirmăm despre principiu este suprimat într-un al doilea pas; în schimb, tocmai această suprimare constantă a oricărei afirmaţii mărturiseşte necesitatea principiului, prezenţa lui imposibil de fixat.”3
Plotin este îndeobşte considerat „filozoful Unului”4 şi reflexia sa a fost definită o „gândire a Unului”. Plotin, ne spune Riccardo Chiaradonna5, afirmă în mod cert că primul principiu nu este „fiinţa” şi nu pare să se folosească de distincţia dintre esenţă şi existenţă, care va fi dezvoltată de tradiţia filozofică ulterioară [...]. În afara fiinţei, continuă filozoful italian, nu înseamnă că Unul (sau „Binele”) este o altă denumire rezervată primului principiu, ori o ficţiune sau că ar fi nimicul: Unul după Plotin este „o non-fiinţă”: (VI, 9 [9], 3.36-40; 5.24-38; III 8 [30], 10.28-32) întrucât este un prin- cipiu dincolo de fiinţă şi este, datorită absolutei sale simplicităţi, superior fiinţei. El este cauza care generează tot restul lucrurilor, inclusă alteritatea (heterotês) care, exact ca şi diada indefinită, este concepută de Plotin ca primul produs al Unului, activitate indeterminată care, adresându-se propriei origini, se transformă în „fiinţă” (II, 4 [12], 5.28-35).6 Pluralitatea şi fiinţa sa implică la rândul lor şi Unul, care este cauză pentru amândoi, nu este de tot absent. Cauză a Totului şi a alterităţii, Unul nu este la rândul său „altceva” faţă de tot restul: cel puţin nu este în sensul în care sunt „celelalte” realităţi care derivă din el („fie în mod reciproc, fie faţă de Unul din care-şi trag origine”).7
„În textul citat mai sus, comementează Chiaradonna, s-a făcut trimitere la terminologia celei de-a doua Scrisori a lui Platon (considerat un text apocrif de către moderni) prin caracterizarea condiţiei primului principiu ca aceea a unui „rege” (ps. Platon, Ep. II, 312e)”.8 Cu puţin înainte de Plotin, Numenius din Apamea (fr. 12, des Places) a folosit aproape identic aceeaşi terminologie: primul său principiu este „rege” ca şi principiul lui Plotin. Contemporanii l-au acuzat pe Plotin de a-l fi plagiat pe Numenius şi în mod sigur Numenius este printre platonicii anteriori lui Plotin, care mult mai mult decât alţii pare să-i „anticipe” tezele care se regăsesc în Eneade. Însă în ce priveşte asemănarea lor, în acest caz este superficială: primul principiu al lui Numenius este „inactiv” (argos) şi lumea nu-şi trage originea din el, ci dintr-un principiu secundar pe care Numenius îl numeşte „demiurg”. Aşa cum a notat Denis O'Brien, chiar dacă principiul lui Numenius este „rege” el este oricum un „rege chiulangiu”.9
„Plotin reia problema Eternităţii”, ne spune Al. Surdu, „aproape în termenii lui Parmenides, făcând distincţia dinte Eternitate şi timp şi legând-o pe prima de subsistentul (hypokeimenon) însuşi, care nu a fost şi nu va fi, ci doar este (mete en, mate estai, alla estimonon). Cu toate că, fiind Totul (to pan), Eternitatea fără să fie redusă la timp, ar trebui să-l cuprindă şi pe acesta, căci altfel s-ar ajunge şi la infirmarea eleată a mişcării, incontestabilă în domeniul de referinţă al timpului (cerul întreg şi univer-sul). Acceptarea Eternităţii nu înseamnă contestarea timpului şi, odată cu acesta, a mişcării, a cărei măsură este. Dar Plotin, scrie Al. Surdu, mergând şi mai departe pe linia identităţii cu sine a vieţii ( de inspiraţie platonică), care este mereu prezentă în totalitatea sa, consideră că aceasta reprezintă per-fecţiunea lipsită de părţi (telos ameres), ceea ce aminteşte şi de contestarea eleată a multiplicităţii.”
Dar şi timpul, fără să fie eternitate, poate să fie nelimitat, ca şi lumea (kosmos), şi Plotin introduce un termen care va face carieră în filozofia medievală. Alături de eternitate (aion), vorbeşte şi despre „perpetuitate sau sempiternitate (aidiotes, sempiternitas). Eternitatea identică cu zeul (tauton to teo), spune că ea însăşi este zeu (ho aion teos), că, nelipsindu-i nimic (meden analiskei), este Infinitul şi Totul, neavând, fireşte nici trecut, nici viitor. Mai mult, el face legătura şi cu Unul, în preajma căruia (peri to hen) şi în care (en heni) rămâne Eternitatea. Doar atât că, tot în aceeaşi manieră platonică, le identifică pe toate cu viaţa (he zoe), amintind de vieţuitoarea eternă (zoon aidion) a lui Platon, care era şi gânditoare (noeton zoon), iar la Aristotel era gândirea însăşi (ho nous). Ceea ce înseamnă îndepărtarea de semnificaţia subsistenţială a Eternităţii şi un fel de reîntoarcere la semnificaţia originară a eternităţii, legată de viaţă în genere (viaţă, veşnicie).
Considerând însă că timpul este o imagine a Eternităţii, o imitaţie a acesteia, ca şi lumea sensibilităţii faţă de cea a gândirii, Plotin nu confundă planurile Existenţei, ale tempralităţii eterne (perpetue) sau nu cu Subsistenţa (cu Unul şi Totul), dar le lasă totuşi în afara ei.”10
La o primă aproximaţie aceste concepte ni se par foarte abstracte, dar filozoful Alexandru Surdu reuşeşte să le facă comprensibile explicându-ne că încă începând cu Platon la care există deja o tensiune monoteistică (care este în aceeaşi măsură şi un politeist), acest Unu, „Dunamis panthon” (po -tenţă întreagă) anticipa imaginea faptului că Totul este totdeauna Unu, ceea ce vrea să însemne că suntem cu toţii legaţi, că adevărul este unul Întreg, că Dumnezeu este Unul, că dincolo de diversitatea aparentă există o legătură interioară, subînţeleasă, invizibilă, subsistentă care ne leagă pe toţi de Unicul Dumnezeu. Întreaga realitate este îndreptată spre Unitate. Pentru prima dată Dumnezeu este Unul, „Dunamis panthon”.
„Dacă Unul este puterea tuturor lucrurilor”, comentează Riccardo Chiaradonna, „el este în sensul explicat de Plotin în V 3 [49], 15,32-35: «Unul este putere deoarece produce»”, (generează vom spune noi ). tocmai deoarece este izvorul tuturor lucrurilor, Unul nu poate fi niciunul dintre lucrurile care din el îşi trage originea (şi deci nici „fiinţa”). Cu adevărat, tocmai deoarece nimic nu era în el, totul este derivat din el, şi pentru ca fiinţa să poată exista, de aceea acest Unu nu este fiinţă, ci este mai ales ceea ce generează fiinţa (V, 2 [II], 1.5-7): Întrucât este de origine transcendentă, Unul trebuie să fie „Totul”, fără ca să fie”nimic” VI 7 [38] 32.12-14.
Plotin afirmă însă că Unul conţine în el Totul înainte de a-l genera V 3 [49], 15.29-32, conform V 5 [32], 9.35. La un examen superficial, ne spune Chiaradonna, aceste teze se opun doctrinei conform căreia Unul nu are în sine nimic din ceea ce provine din el însuşi.
Este acesta momentul în care s-a născut teologia negativă, o întreţesătură minunată legată şi de istoria sufletului, de structura cosmosului şi de drumul pe care-l face sufletul la coborârea sa şi la „reîntoarcerea lui acasă”; „însăşi anima individuală, ne spune Plotin, se poate sustrage, chiar în această viaţă, condiţionărilor corporale, să reintre în ea însăşi şi să ajungă la condiţia minumată proprie sufle-tului universului (IV 8 [6], 2.20-21). Plotin o desemnează ca având calitatea de „suflet anfibiu”, o ase-menea condiţie, capabilă într-un anumit moment să conducă o viaţă inteligibilă, sau viaţa proprie lumii noastre de «aici de jos » IV 8 [6], 4.32”; întregul parcurs transcendental al sufletelor care doresc să se întoarcă acasă – ne sugerează în mod clar prezenţa mai multor grade şi moduri de viaţă ale  sufletului în coborârea sa şi apoi în ascensiunea iremediabilă. Discursul despre generarea lumii, despre căutarea cauzelor şi cunoaşterea inteligibililor, despre Unul care coboară, pe scara fiinţei, într-un mod continuu, Unul care genereză multitudinea este prima intuiţie genială a lui Plotin cu rezonanţă în reprezentările noastre despre apariţia Universului. Am găsit o exemplificare minunată a generării lumii în teoria Big-Bang-ului atât de bine surprinsă de Steven Weinberg11, căruia în 1979 i s-a conferit premiul Nobel pentru fizică:
„La început a avut loc o explozie. Nu o explozie ca şi acelea cu care suntem obişnuiţi pe pământ, o explozie care pleacă dintr-un centru bine stabilit şi care se răspândeşte până ce înghite o parte tot mai mare a spaţiului înconjurător, ci o explozie care s-a verificat în mod simultan peste tot, unplând încă de la început întregul spaţiu, şi în care orice particulă a materiei a început să se îndepărteze în mod rapid de orice altă particulă.” Explozia „întregului spaţiu” poate însemna, în acest context, scrie Weinberg, „ori totalitatea unui univers infinit, ori totalitatea universului finit care se curbează asupra sa însuşi ca şi suprafaţa unei sfere.”12
Surprindem în aceste cuvinte Unul lui Plotin, şi pe care Al. Surdu îl identifică atât de bine cu „puterea activă a Totului” asemanatoare vechii credinţe mitraice în care Soarele reprezenta izvorul (Prezenţă, Lumină şi Energie)și din care  puterea(dunamis panthon) se revarsă , ca şi în explozia care-şi are originea într-un punct, un Punct atât de concentrat de a fi pură energie, explozie care s-a verificat în acelaşi timp peste tot, umplând tot spaţiul încă de la început, înglobând Totul. Este vorba aici nu de creaţia „ex nihilo”, ci de generare, pe linia imanentismului aristotelic,unde „totul este dumnezeiesc” şi nu de dualismul ideilor platonice.
Este în ultimă instanţă o concepţie hegeliană, în care Dumnezeul hegelian procedează prin „emanare” şi nu prin creaţie. Dumnezeu nu creează, ci generează, care este rodul unei necesităţi intrinseci, care este ca o Fântână din care apa se revarsă în mod continuu, o fântână cu multe trepte, din care apa continuă să se reverse, ca şi Soarele care-şi revarsă asupra noastră lumina şi căldura sa. Voinţa sa este necondiţionată, generează lumea fără „să dorească” acest lucru, datorită unei necesităţi intrinseci. Unul , ca un adevărat fluviu, proces în care sufletul este în măsură să primească toată energia de care este capabil, primeşte Totul prin emanaţie; nu este vorba aici de un Dumnezeu imanent ci de un Dumnezeu transcendent. Avem aici esenţa sistemului filozofic al lui Al. Surdu, în buna tradiţie a filozofiei româneşti cu Lucian Blaga şi Constantin Noica. Sistemele filozofice în toată complexitatea lor îşi au rolul sincretic de a pune în lumină cu minimum de concepte (cinci în cazul lui Al. Surdu) maximul de înţelesuri, rosturi ale existenţei noastre.
Lumea inteligibilă, perfectă a substanţelor superioare emană şi răspândeşte lumina. Unul, Intelectul şi Sufletul care se îndreaptă spre materie şi pe care o imprimă cu lumina pe care o are înăun-tru, a ideilor care fac să posibilă nașterea lumii fenomenice. Aceste stări (trepte) ale Universului, Unul, Intelectul, Sufletul universal care în concepţia lui Plotin formează Lumea inteligibilă, eternă, perfectă şi pe care noi suntem liberi să-l contemplăm. Intelectul nostru, care face posibilă contemplarea măreţiei dumnezeieşti este Intelectul iubirii, intelect care, ne spune Plotin, este îndumnezeirea noastră şi prin care putem intra în contact cu divinul care este în noi.
Ceea ce putem contempla cu privirea noastră interioară este Unul atotputernic. Structura ideală a lumii prin ipostazele sale este prezentată de Al. Surdu în şi prin elementele filozofiei pentadice, grupate aproximativ după disciplinele filozofice corespunzătoare, şi anume în ordinea apariţei lor istorice ca discipline prioritare, de regulă absolutizate în detrimentul celorlalte: Subsistenţa (S), Existenţa (E), Fiinţa (F), Realitatea (R), Existenţa Reală (ER).13
Prima schemă pentadică o găsim la Platon: meritul de a fi oferit o schemă pentadică în toate articulaţiile ei îi revine lui Platon, scrie Al. Surdu, „este vorba de cele cinci genuri supreme: (1) fiinţa, (2) mişcarea, (3) repausul, (4) acelaşi sau identicul, (5) altul sau diferitul. Raporturile dintre ele sunt următoarele: fiecare dintre primele trei participă la al patrulea, acelaşi, şi la al cincilea, altul; mişcarea şi repausul participă la primul, la fiinţă; al doilea şi al treilea, ca şi patru şi cinci, sunt contrare, ceea ce marchează caracterul dublu dialectic, din punct de vedere binar, al schemei platonice.”14 Străinul din dialogul Sofistul a lui Platon ne spune că” dintre genurile enumerate(...),cele mai însemnate sânt ființa lucrurilor însăși,starea și miscarea”( Sofistul,254d),întrebându-se în continuare „ce oare afirmarăm acum repetând cuvintele același și altul ? Să fi afirmat noi două genuri anumite ,altele decât cele trei,dar necesar îmbinate statornic cu ele,astfel încât cercetarea să trebuiască a fi făcută asupra existenței a cinci genuri,nu asupra trei ?Sau cumva ne-a rămas ascuns faptul că atât prin același cât și prin altul denumim ca și unul din genurile acelea ?”(Sofistul,254e)
Dialectica pentadică platonică îşi are rădăcinile în filozofia pitagoreicilor, rezevată „domeniilor celor mai elevate ale existenţei, vieţii umane în special, dar şi ale celor mai profunde structuri ale materiei, considerate de natură geometrică (cele cinci corpuri perfecte), ca şi domeniilor artistice (în muzică, arhitectură, scupltură şi pictură) sunt valabile şi astăzi reprezentările lor pentadice, care constituie elementele esenţiale din pentamorfoza artei.”15
Pentru a înțelege cum a integrat Platon pitagoreismul vom face un scurt excurs analitic al acestuia,care era atât o şcoală de filozofie şi de matematică, cât şi un ordin ezoteric religios. Pitagora a construit o mistică a numerelor prin absolutizarea aritmeticii, aşa cum mai târziu Descartes va absolutiza geometria. Principiul explicativ şi esenţa lumii reale o constituie numerele şi proporţiile exprimate de acestea. Tot ceea ce există este reductibil la număr. Numărul este esenţa şi modelul exis-tentului. Primordială este unitatea (monada) care lucrează ca o diadă creatoare (doimea nedefinită). Pe fondul unităţii şi a diadei se constituie numerele, care operează punctul, linia, suprafaţa, suprafaţa cor-purilor sensibile. La Pitagora numărul îşi păstrează caracteristica de a fi imanent planului ontic. Fascinaţi de puritate a gândirii matematice, pitagoreicii confundă planul logic cu planul ontic, ba chiar îl subordonează pe ce de-al doilea celui dintâi. Ei nu discriminează între abstracţie şi ceea ce reflectă abstracţia. De aceea concep numerele ca esenţă a tot ceea ce există. Pitagoreismul este poate singura filozofie antică deschisă spre totalitate. Avem aici prima anticipare a relaţiei Unul – Totul. În cadrul misticii numerelor, unu reprezintă marea monadă sau Dumnezeu, care este infinit şi constituie forţa originară; el corespunde primei litere a alfabetului grecesc şi este reprezentat de punct, centrul cercului. Doi reprezintă ştiinţa, unirea bărbatului cu femeia, a eternului masculin cu eternul feminin. Trei este considerat un număr perfect şi corespunde Tatălui. Numărul patru este tetractysul pitagoreic, care corespunde evoluţiei naturale şi celor patru elemente cosmologice: pământ, apă, aer, foc. Cinci repre-zintă pentagrama care este simbolul liberului arbitru, adică a capacităţii omului de a alege între bine şi rău. Steaua cu cinci colţuri este semnul de recunoaştere al adepţilor şi pe care discipolul trebuia s-o realizeze dintr-o singură trăsătură de condei. În desele mele peregrinaje la Crotone, în sudul Italiei, am putut vedea rămăşiţele Templului Herei Lacinia în interiorul căruia se afla Şcoala pitagoreică, Templu care avea patruzeci şi opt de coloane, din care astăzi a mai rămas una ,a fost construit în secolul al VI-lea Î.Hr. A rămas numai amintirea strămoşilor lor hiperboreii, cu care Pitagora avea legături, dacă nu chiar discipoli cum ar fi fost Zalmoxis, preot al Zeului Apollo. Pitagoreismul a reprezentat o înaintare a gândirii înspre abstract întrucât a conceput relaţiile numerice care constituie lumea inteligibilă. Deoarece pentru pitagoreici lucrurile sunt numere, universalul este ordonat şi supus legilor. Fără număr şi măsură lumea ar fi înghiţită de haos.
Pentru Pitagora ne spune Al. Surdu „cinci este considerat cel mai mare număr intuitiv.”16
Sistemul prezentat de C. Noica are de asemenea cinci momente, ne spune Al. Surdu, fapt deloc întâmplător. „Primul moment al sistemului îl constituie clasicul „în sine”, căruia îi urmează „ciclul fiinţei”, în cadrul căruia „rostirea"," întru” şi „firea” presupun nuanţări subtile ale raportului dialectic dintre „a fi” şi „ a exista”, nuanţări care presupun interiorizare şi, în acelaşi timp, raportare la altceva, statornicie şi perisabilitate; ceea ce conduce de la sine către momentul următor al „devenirii”. Ciclul începe cu „petrecerea” şi, trecând prin „vremuire” şi „infinire”, ca şi ilustraţii ale devenirii în timp şi spaţiu, sfârşeşte cu „troienirea”, cu excesul falimentar al devenirii nestăvilite, care necesită „rânduială”. Aceasta începe cu ctitoriile prefixului „în” care scoate fiinţa di talazurile devenirii dezlănţuite, „înfiinţând-o”, esenţializând-o, găsindu-i astfel „temeiul,”, „cumpătul”.(...) Ultimul moment al sistemului nu mai reprezintă însă un „ciclu”. Rostirea filozofică este abandonată în lume şi lăsată acolo să rătăcească, „pe calea cea de sminteală”. Să fie aceasta „un fel de uitare a uitărilor”? Sau lumea aceasta, viaţa şi societatea şi, apoi, creaţia şi frumosul scapă rânduielii, cumpătul regăsit al fiinţei înfiinţate? Dar, atunci, la ce e bună rânduiala?”17
„Morfologic, este vorba de o investigaţie a limbajului conceptual, categorial al filozofiei, care, după Noica, nu poate fi, în nici un caz, redus la simbolizare şi codificare. Ori, atâta timp cât filozofia operează cu limbajul conceptual, Cantemir poate fi parafrazat şi în acest domeniu: „din limbi străine să înveţi filozofia, ca în limba ţării tale să filozofezi.” Dar aceasta înseamnă, conclude Al. Surdu, că ase- menea Luceafărului, care subsista uitat în limba română, ar fi venit oricum o vreme când cineva se va fi învrednicit să scoată la lumină şi substratul unei gândiri filozofice româneşti. I-a fost dat lui Noica s-o facă.”18
Având un asemenea ilustru model, Al. Surdu n-a rămas la metamorfoza artei, ci este pe cale să-şi încheie propriul său sistem în mod magistral.
„Subsistenţa, în cadrul sistemului lui Al. Surdu „presupune cele 5 supercategorii: Unul (despre care vorbim aici ), Totul, Infinitul, Eternitatea şi Absolutul, dar fără să le cuprindă ca pe ceva subordonat, ca specii ale sale. Căci Subsistenţa se identifică simultan cu fiecare dintre ele.” [...] Presu- punerea celor 5 supercategorii de către Subsistenţă nu poate fi considerată ca o definiţie a acesteia, ci este o explicitare pe baza accepţiei sale istorico-filozofice. Faptul că Subsistenţa a fost identificată cu Divinitatea (per se subsistens), nu este un impediment, căci Divinitatea, ca Supersistenţă, este şi ea presupusă de Subsistenţă. Nici faptul că o parte dintre cele 5 supercategorii au fost considerate trans-cendente, sau regăsite ca transcendente, nu este supărător, ci numai degradarea lor, în special a Infinităţii şi a Eternităţii, şi transformarea lor în atributele „infinit” şi „etern”, adică înglobarea lor în Existenţă. [...] Cele 5 supercategorii cu care se identifică Subsistenţa, fără a fi ceva diferit de fiecare în parte, dar presupunându-le pe toate, în pofida impedimentelor lingvistice şi semantice, au fost şi pot fi tratate fiecare separat. Ordinea lor nu este importantă, dar presupune totuşi o tradiţie a enumerării, care se bazează şi pe importanţa şi ponderea care le-au fost acordate în decursul timpului: Unum, Totum, Infinitum, Aeternitas, Absolutum.19
În buna tradiţie a filozofilor care au folosit metoda sincretică, de la Plotin la Damascius „care îmbină, cum scrie Marilena Vlad, filozofia argumentativă cu ideea depăşirii mistice a discursului. Astfel, tocmai împingerea raţionamentului până la limitele constitutive ale limbajului este cea care pro- voacă depăşirea discursului şi trecerea într-o unire mistică non – discursivă. Răsturnarea discursului în- seamnă o depăşire a gândirii prin mijloacele proprii gândirii” 20 ceea ce înseamnă în cazul filozofului Alexandru Surdu abordarea problemelor referitoare la transcendenţă prin trecerea privirii dincolo de contradicţii, care de multe ori ajută cum spune filozoful italian Emanuele Severino.
În spiritul „Existenţei Nemijlocite” omul este un analist acut al proceselor şi fenomenelor lumii fizice cu rezulatele cunoscute din teoria relativităţii şi fizica cuantică şi în lumina analizei celor două teorii pare că ele însele ar fi în contradicţie. Dar fizicienii, ne spune Emanuele Severino, n-au renunţat din cauza asta să se servească de amândouă. În acest sens experimentul care a pus în evidenţă existenţa undelor gravitaţionale a fost salutat cu legitimă satisfacţie deoarece nu infirmă teoria relativităţii. Ce înseamnă că n-o infirmă? Pur şi simplu faptul că n-a contrazis-o. Dacă ar fi contrazis-o, fizicienii ar fi început să se îndoiască de validitatea ei, dar n-ar fi încetat s-o practice. În acest fel fizica îşi arată voinţa de a nu se contrazice.[...] Faptul că în anumite opere şi în anumite cunoştinţe, ar fi „mai bine” să nu se contrazică este un precept destul de urmărit. Pe de altă parte, marile principii ale culturii occidentale, aşa cum este principiul non – contradicţiei, se prezintă ca şi dogme, mituri care nu reuşesc să-şi arate singularitatea lor.[...] Am încercat să arătam anumite aspecte mult discutate în vremurile noastre, ale voinţei de putere. Apoi, problema cea mare este sensul unei asemenea voinţe. Ea este prezentată chiar de la începutul istoriei omului şi continua să fie şi atunci când poporul grec, dând un impuls istoriei Occidentului a început să gândească sensul adevărului singular, de neegalat, acela în a crede în diferenţa dintre voinţă şi adevăr. Azi voinţa de putere, scrie E. Severino, se eliberează de adevăr. Devine din ce în ce mai coerentă. Dar suntem siguri că nu e vorba de coerenţa nebuniei?”21
Nu departe de o asemenea perspectivă a fost confruntarea între școlile platonice și cele creștine,de care ne vorbește Philip Sherrard,în școlile de la Alexandria,Atena,Constantinopol și Antiohia între „ceea ce s-ar putea descrie ca tendințe divergente perene manifestate de om în încercarea de a atribui înțelegerii sale doctrinare o formulare lingvistică adecvată.Nicăieri,ne spune Sherrard,nu apare acest lucru mai clar și mai decisiv decât în privința evaluărilor diferite cu privire la rolul pe care trebuie să-l joace logica în relație cu exprimarea Adevărului divin.Obstinația cu care teologii creștini au menținut formule care din punct de vedere logic erau considerate contradictorii,i-au expus acuzelor de orbire din partea platonicienilor;în timp ce determinarea cu care platonicienii au insistat să reducă orice formulă ilogică la o formulă logică,i-a provocat pe teologii creștini să-i acuze la rândul lor pe platonicieni că sunt victimele tiraniei logicii.Dar dincolo de aceste acuzații,există oare ceva mai profund decât încriminarea pe baza unei neînțelegeri mutuale ?”22 Academicianul Alexandru Surdu suntem siguri că va răspunde tuturor acestor provocări în textele concluzive ale sistemului său ca ultimul mare grec al filozofiei româneşti ,care după secole de aplicare a schemelor dialectico – triadice, a izbutit să dea demnitate dialogului dintre om şi Dumnezeu prin valorizarea pentadei ca număr de aur al dreptei filozofări.
Viorel Igna
Perugia, Italia


1Surdu Alexandru, Filozofia pentadică,I, a) Problema transcendenţei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007, b) Teoria subsistenţei, Ed. Herald, Bucureşti, c) Existenţa nemijlocită, Bucureşti, 2012
2cf. Surdu Alex., Problema transcendenţei, p. 79
3Cf. Vlad Marilena, Introducere , în Damascius, Despre primele principii : aporii şi soluţii, (Trad. din greacă, introducere şi note de M.V), p.44
4 Cf. W. Beierwalter, Pensare l'Uno. Studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi,Vita e Pensiero,Milano 1992
5Chiaradonna Ricardo, Plotino, Carocci Editore, Roma, 2009
6Op. cit., p. 120
7Ibid.,p.121
8Cf. felului de receptare a Scrisorii a II-a în platonismul imperial, H.D. Saffrey, L.G. Werterink, Proclus:Théologie Platonicienne, Livre II, Les Belles Lettres, Paris, 1974, p. XX-LIX
9Chiaradonna R., Op. cit., p. 121
10Surdu Alexandru, Supercategoriile ontologice ale Subsistenţei, în Studii de teoria categoriilor, vol. III (coord. Al. Surdu şi Sergiu Bălan), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 43
11Weinberg Steven, I primi tre minuti (Fascinanta istorie a originii universului n.n.), Mondadori, Milano, 1994, p. 11
12Op. cit., p. 14-15. Textele din Plotin sunt traduse de noi din: Plotino, Enneadi, Ed. Rusconi, Milano, 1996
13Surdu Alexandru, Problema transcendenţei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 67
14Surdu Alexandru, Ipostazele dialecticii, în Gândirea speculativă, Ed. Paideia, Bucureşti, 2000, p. 193
15Ibidem, p. 193
16Ibidem, p. 194
17Cf., Sistemul pentadic al rostirii filozofice româneşti a lui Costantin Noica, în Al. Surdu , Gândirea speculativă, Ed. Paideia, Bucureşti, 2000, p. 278-279
18Ibidem., p.279
19Cf., Surdu Alex., Supercategoriile ontologice ale subsistenţei, op. cit., p. 24-25
20Cf., Vlad Marilena, op. cit., p. 44
21Severino Emanuele, Contraddirsi? A volte aiuta, (trad. din it.ne aparţine), în Corriere della Sera, N. 55/ 05.03.2016, p. 48-49

22Sherrard Philip,Studii de religie comparată,vol.7,World Wisdom Inc.(Trad.Ana Szel),în Anacronic ,aprilie 2015

sabato 29 ottobre 2016

Teologia secretă a lui Ralph Cudworth şi K.L.ReinholdUn moment important în cadrul revoluției intelectuale engleze este opera lui Ralph Cudworth “The True Intellectual System of the Univers” publicată în 1678 și pe care o vom analiza în cele ce urmează plecând de la lucrarea lui Jan Assmann,” Moise egipteanul”, o figură a memoriei, și nu a istoriei, așa cum îi place egiptologului german Jan Assmann să afirme, așa cum faraonul Ekhnaton este o figură a istoriei și nu a memoriei.
Problema de care s-a ocupat Cudworth în lucrarea sa a fost problema ateismului, ne spune Jan Assmann. Fără a fi menționat numele lui Spinoza, este foarte clar că, în afară de Thomas Hobbes, el este destinatarul acestui răspuns. Cudworth dorește să facă posibilă o dezbatere care se va purta o sută de ani mai tîrziu (…) Vreau în schimb să menționez că a fost însăși formularea cu care Cudworth a ales să caracterizeze “teologia arcană” a egiptenilor care și-a exercitat întreaga sa fascinație asupra preromantismului german și englez. Această formulă era Hen Kai pan, Unul și Totul sau Totul- Unu. 1
Ipoteza pe care Cudworth a căutat s-o demonstreze cu o enormă culegere de texte din autori greci și latini, a constat într-o concluzie după care monoteismul este comun tuturor religiilor, incluzând însuși ateismul. Ceea ce este comun tuturor trebuie să fie adevărat și invers: acesta era una din presupozițiile fundamentale ale epistemologiei timpului, subordonate ideii de “natură ” și conceptului de “religie naturală”. Recunoșterea unei Ființe Supreme constituie “adevăratul sistem intelectual al universului”, deoarece, așa cum a demonstrat în 1624 Lord Herbert of Cherbury, a presupune “că există un Dumnezeu Suprem” este cea mai universală dintre toate concepțiile.”2
Cudworth, ne spune Assmann, trece după aceea la demonstrația, că nu numai ateismul, ci până și politeismul condivide această idee a Unicului Dumnezeu Suprem. “Marea prejudecată” pe care el o atacă este ideea că toate religiile primitive și antice ar fi fost politeiste și “că numai un mic și neânsemnat grup de evrei” ar fi formulat ideea unui Dumnezeu Unic. Pe baza principiului că “ceea ce este adevărat trebuie să fie natural” și că “ceea ce este natural trebuie sa fie comun tuturor” adversarii lui Cudworth au spus că ideea unui Dumnezeu Unic nu putea să aibă niciun “fundament în natură”, ci trebuia să fie considerată “o creație pur artificială, că datorează originea sa doar unor private fantezii și reprezentări sau legilor și instituțiilor pozitive existente între evrei, creștini și musulmani. Și pentru a putea combate această ipoteză își elaborează el întreaga teorie menită să demonstreze “caracterul natural al acelei idei de Dumnezeu”, furnizând proba că până și politeismul implică ideea Unicului Dumnezeu Suprem. O asemenea teorie îl duce la revalorizarea religiei anticului Egipt și la a sa arcane theology3”.
Egiptenii, ne spune Jan Assmann, foloseau două procedee pentru a comunica înțelepciunea începătorilor și în același timp pentru a o ține ascunsă poporului: alegoria și ieroglifele. Cudworth preia interpretarea comună a ieroglifelor ca figuri ce nu corespund sunetelor sau cuvintelor, dar care reproduc într-o manieră directă obiectele și conceptele minții4, care erau utilizate în principal pentru “a exprima misterele teologiei lor și a religiei în așa fel că rămâneau ascunse maselor de profani”.Aceasta era “știința și teoria ieroglifică” în care a fost instruit Moise. Pentru Cudworth este fără nici un dubiu că ea a constat în “doctrina Unicei și Universalei Divinități, a Creatorului lumii în totalitatea sa.” Cudworth apără această interpretare a teologiei vechiului Egipt de două posibile obiecții.
Prima obiecție facută egiptenilor de a fi atei și materialiști a fost formulată de Porfir în a sa Scrisoare către Anebo 5 “Porfir susține că egiptenii nu cunosc alți zei “în afara planetelor și a constelațiilor zodiacului (…)” Aceste moduri de reprezentare a teologiei egiptene, care în ochii lui Cudworth sunt cu totul eronate, corespund cu totul conceptului său de “ateism absolut6. Această teorie ne spune Assmann a fost deja criticată de către Iamblichos, Cudworth se mulțumește însă cu un lung citat din “De mysteriis7”.
A doua obiecție, care ar putea fi făcută propriei sale interpretări și-o construiește singur întrebându-se “dacă nu cumva (egiptenii) n-au fost “polyarchists” (politeiști) care cunoșteau o multitudine de zei existenți și necreați.” Cu o asemenea întrebare el se adresează “Operelor lui Hermes Trismegistul”. În mod diferit de Athanasius Kircher, ne spune Assmann, care continua să vadă în Ermete Trismegistul încarnarea acelei prisca theologia, ca și cum nimic nu s-ar fi întîmplat din vremea lui Marsilio Ficino și Giordano Bruno, Cudworth este studiosul prea critic și prea scrupulos ca să nu țină cont de datarea mai târzie a Corpus -ului Hermeticum din partea lui Isaac Casaubon înainte de a se servi de aceste texte ca de un prețios izvor de cunoștiințe asupra teologiei arcane a anticului Egipt.Isaac Casaubon (1559-1614) a demonstrate fără nici un dubiu că textul Corpus -ului Ermetic poate fi datat în antichitatea tîrzie, și susține că ar fi vorba de un fals din epoca creștină”8 .
Frances A. Yates merse până acolo încât numise anul 1614, în care opera lui Casaubon a fost publicată, “un an de referință care separă lumea Renașterii de lumea modernă.9
Datarea textelor ermetice operată de Casaubon, continuă Assmann, “făcu imposibilă orice tentativă de a fonda o teologie naturală, chemând în ajutor pozițiile ermetismului”. Nu era deloc ușor să pui la adăpost Corpus Hermeticum de o asemenea critică demolatoare. Cudworth își luă o asemenea povară, folosindu-se de argumente nu totdeauna convingătoare, dar cu un rezultat mulțumitor. Acesta este motivul pentru care efectul de “separare a apelor” nu s-a verificat și ermetismul a continuat să fie fundamentul teologiei naturale. Frances A. Yates a încercat să pună capăt prea devreme capitolului ermetismului. Nu putem spune că secolul al XVII –lea, ne spune Asmann, n-ar fi ținut cont de Casaubon; mai curînd l-a citit pe Cudworth. Și aceasta datorită intervenției lui Cudworth și pe urmele interpretării sale că textele ermetice au continuat să exercite propria influență în sec. al XVII –lea.”10
Cudworth i-a reproșat lui Casaubon de a fi considerat toate cele XVIII tratate(Asclepius şi Fragmentele din Stobeus adăugate mai târziu, care formează Corpus-ul Hermeticum ca un unic text coerent. Așa făcînd, Casaubon a comis eroarea de a extinde la întregul corpus observațiile valide numai în raport cu anumite pasaje: “Și totuși nici măcar cultul Casaubon nu pare să fi reflectat sau gândit, când din cauza descoperirii de falsuri în nu mai mult de două sau trei cărți ermetice afirmă că toate nu sunt alceva decât falsuri și texte adaptate din epoca creștină. Probabil că a comis această greșeală, căzând în această mare eroare (pe care Francesco Patrizi o combătuse deja) de a prezenta ca și capitole diverse ale unei singure cărți numite Poimander tot ceea ce Marsilio Ficino a publicat sub numele lui Ermete Trismegistul, în timp ce, în realitate, era vorba de multe cărți total diferite și independente unul de altul, și din care Poimander este numai primul.”11 Pentru Cudworth, criteriile în baza cărora Casaubon declara Corpus-ul Ermetic un fals din epoca creștină sunt adevărate numai pentru trei din șasesprezece cărți: 1 (Poimandres), 4 (Crater) și 13 (Discursul secret tinut in desert de Hermes Trismegistul fiului sau Tat). Numai acestea ar fi falsuri din epoca creștină (trebuie însă să menționăm, ne spune Assmann, că anumiți filosofi moderni contestă o asemenea afirmație). Alții, în care trebuie să includem textul preferat al lui Cudworth, Asclepius, trebuie să fie considerate dovezile unei autentice teologii egiptene. Pot să fie dintr-o epocă târzie, dar au fost scrise “before the Egyphtian Paganism and their Succesion of Priests were yet extinct.”12 (“ înaintea păganismului egiptean, cînd succesiunea ierarhică a preoților era deja dispărută”.)
Numai după ce a adus probe dincolo de orice dubiu, că teologia lui Hen Kai pan coincide cu teologia arcană a egiptenilor, ne spune Assmann, Cudworth scoate la iveală nu mai puțin de douăzecișitrei de citate importante din cele șasesprezece tratate ale Corpus-ului Ermetic, în care ideea de Unu- Tot este explicată cu o claritate maximă. El citează aceste fragmente fie în originalul grec, fie în cel latin, fie în traducerea sa dublată de exaltația sa lirică. Efectul pe care acest cumul de vorbe înțelepte și manifeste panteistice o are asupra cititorului este uimitor, efect care l-a urmărit pînă la capăt.
O voi, energii ale minții, care sunteți în mine, glorificați-L pe Unu și Universul Întreg (Totul).” Asemenea pagini i-au permis lui Ermete Trismegistul o reintrare triumfală. Textele ermetice exprimă prin intermediul unei energii care vine dinăuntru așa cum numai Plutarh o poate descrie din afară. Inscripția pe imaginea ascunsă a lui Sais: “Eu sunt ceea ce este, a fost și va fi, nici un muritor n-a ridicat vălul meu” și textele ermetice confirmă fără nici un dubiu și excepție existența Unu –lui care este Totul.”13
Filosoful Karl Leonhard Reinhold (1757-1825) este considerat unul din primii și cei mai cu autoritate urmași ai filosofiei kantiene.
Contribuția specifică și cea mai semnificativă a lui Reinhold 14 este inerpretarea dată Tetragramei: această parte a lucrării sale se bazează pe descrierea riturilor egiptene facuta de Voltaire.Dar în timp ce Voltaire afirmă că egiptenii numeau Ființa Supremă cu un nume asemănător aceluia folosit de evrei sau chiar același nume, adică “I-ha-ho” o “Iao”, Reinhold își bazează punerea pe același plan a noțiunii nu pe baza corespondenței, ci pe baza semnificației numelui lui Dumnezeu”.15
Reinhold, spune Assmann, reține formula saitică o exactă parafrază a numelui evreiesc a lui Dumnezeu. El este, dupa părerea mea, pe calea justă atunci cînd interpretează frazele nu ca revelația unui nume, ci ca ascunderea sa, cu alte cuvinte revelația unui fapt anonim. Esența divinității care îmbrățișează orice lucru este prea vastă pentru a i se putea atribui un nume, și această concepție a ființei anonime a lui Dumnezeu constituie pentru el numele comun al celor două formule. În maniera aceasta Reinhold se aliniază în mod absolut de partea lui Iside și nu a lui Yahveh. El interpretează numele evreiesc la lumina teologiei ermetico-cosmoteiste (sau a “existenței obiective”), și nu a formulei lui Iside la lumina monoteismului biblic (sau al “Ființei personale”), După aceea se întoarce la Ermete Trismegistul și la ideea sa de deus anonymus.Reinhold citează tratatul ermetic Asclepius, cap. XX cu parafrazele lui Lattanzio. Lattanzio îl considera pe Ermete Trismegistul un înțelept egiptean care a trăit în aceeași epocă cu Moise, dacă nu chiar înainte, și o autoritate în plan teologic și filosofic, pe care îl citează totdeauna cu admirație. Fragmentul este urmatorul: “El (Trismegistul n.n.) a scris cărți multe, și care se referă la cunoașterea lucrurilor divine în care susține maiestatea Dumnezeului Suprem și Unic, și pe care-L cheamă cu același nume, pe care le folosim și noi: Domn și Tată. Atît timp cât nimeni nu întreabă care este numele său, el spune că este “fără nume”, dat fiind faptul că nu are nevoie să fie denumit într-un mod anume, deoarece numai el este Unu, ca să spunem așa. Acestea sunt cuvintele sale: “Dumnezeu este Unu; dar Unul nu are nevoie de nici un nume; el este Ființa fără nume”(ho de theos heis; ho de heis onomatos ore prodeitai; esti gar ho on anonymos). De aceea Dumnezeu nu are nici un nume, deoarece este Unicul și deoarece nu este nevoie de nici o particulară denumire, cu excepția că ar trebui operată o disctincție în cazul unei multiplicități, ca să poată fi indicat fiecare individ cu specifica sa caracteristică și denumire. Pentru Dumnezeu însă, deoarece el este întotdeauna Unu, numele cel mai aproape de esența sa este Dumnezeu.”16
Paralela cea mai apropiată, ne spune Assmann între interpretarea tetragramei propusă de Reinhold și încercarea sa de a-l paragona cu ideea ermetică de Dumnezeu apare într-un text compus cu două sute de ani înaintea publicării Eticii lui Spinoza (1677) și chiar cu câțiva ani înainte de prima traducere în latină a Corpus-ului Ermetic făcută de către Marsilio Ficino (1471). În De docta ignoratia Niccolo Cusano ne spune:
Este clar că nici un nume nu poate să fie valabil pentru cel care este cel mai mare, deoarece este pur și simplu cel mai mare, căruia nimeni nu I se opune. Toate numele sunt impuse pentru a putea distinge un lucru de altul. Totodată unde totul este unu, nu poate fi nici un nume particular. De aceea Ermete Trismegistul are dreptate când spune: “Deoarece Dumnezeu este totalitatea (universitas rereum), nu este nici un nume care să-i fie potrivit, astfel Dumnezeu ar trebui să fie numit cu orice nume sau orice lucru ar trebui să aibă numele său. El cuprinde în simplitatea sa totalitatea lucrurilor. Conform adevăratului său nume care pentru noi este imposibil de pronunțat și care este Tetragrama, care constă din patru litere și este numele cel mai apropiat deoarece nu se referă la Dumnezeu din cauza unei anumite relații cu creaturile, ci din cauza propriei sale naturi ar trebui să fie interpretat ca și Unu și Tot sau Totul în Unu, care este încă și mai potrivit. (unus et omnia sive, omnia uniter, quod melius est).” Astfel am găsit cea mai mare unitate, care este același lucru cu Totul în Unu. Încă și mai apropiat și potrivit ca și Totul în Unu ne apare însă numele de “Unitate.” De aceea Profetul spune că “în acea zi Domnul va fi unic și numele său unic și într-un alt fragment spune: “Ascultă Israele” (care înseamnă “acel care descoperă pe Dumnezeu prin intermediul rațiunii”). Dumnezeul tău este Unul.”17
Reinhold, ne spune Assmann, a pus pe același plan pe Dumnezeul misterelor, pe Dumnezeul lui Moise și pe Dumnezeul filosofilor. Toate cele trei afirmații de fond se referă la aceeași noțiune de Dumnezeu:
1) Numele evreiesc al lui Dumnezeu: ”Eu sunt cel ce sunt.
2) Imnul orfic (transmis de către Eusebio și de către Clemente): “El este unic, există pentru sine însuși. Și toate lucrurile datorează acestui Unic existența lor”.
3) “Amândouă” inscripțiile saitice: a) “Eu sunt ceea ce este” și b) “Eu sunt tot ceea ce este, a fost și va fi. Nici un muritor nu mi-a ridicat vălul.”
Toate cele trei izvoare se referă la un Dumnezeu a cărei distincție nu este făcută de un nume, ci de lipsa unui nume, de faptul de a fi o ființă fără nume.”18
Cu Reinhold și Schiller dezbaterea despre Moise ajunge la un nivel care seamănă cu o religie a Iluminismului cult. El se ridică la un crez al unei teologii naturale a principiilor universale considerate ca înțelepciune a anticului Egipt. Din cauza originilor sale antice, Egiptul este reținut ca argumentul cel mai valid pentru a valoriza aceste opinii. “Cine ar fi putut demonstra până la sfârșit că până și revelația biblică nu sfârșea decât în aceste principii de înțelepciune misterică a vechiului Egipt și care ar fi doborât barierele existente între creștini, evrei, musulmani și păgâni și ar fi adus la lumină o profundă înțelepciune care i-ar fi făcut frați pe toți oamenii”.19
Gotthold Ephrain Lessing cu pasiunea sa pentru adevăr, așa cum îl caracterizează Ladislao Mittner, a fost cel mai mare poet al Iluminismului german. Lupta pentru adevăr, chiar dacă pentru adevărul de valoare, de multe ori neluat în seamă, era pentru el lucru sfânt: a folosi în orice moment al vieții facultățiile raționale și continua lor perfecționare prin intermediul unui exercițiu continuu constituie singurul scop demn pentru un om, singura modalitate de a-i arăta mulțumire lui Dumnezeu pentru darul suprem al rațiunii.
În 15 august 1780, Lessing a încrestat cu caractere grecești cuvintele Hei Kai pan pe tapițeria casei sale de la țară ,din Glein, în apropiere de Halberstadt”20
Semnificația secretă a acestui motto, ne explică Assmann, era deus sive natura; era o declarație de spinozism.
Friederich Heinrich Jacobi dezvăluie scretul acestui motto când publică dialogurile sale cu Lessing într-o cărțulie cu titlul Scrisori către Mose Mendelssohn despre doctrina lui Spinoza (1785).
Pentru a înțelege cum se cuvine, semnificația acestui motto îl vom lăsa pe Assmann să ne povestească întreaga desfășurare a evenimentelor : În cursul unei conversații asupra operei lui Goethe “Prometeu”, încă inedită în acel timp, se pare că Lessing ar fi exclamat: Conceptele ortodoxe despre divinitate nu mă mai interesează. Nu le mai suport. Hei kai pan. Nu cunosc altceva. Și această poezie se exprimă în același sens, și trebuie să recunosc că-mi place mult.” Jacobi i-a răspuns: „Deci dumneavoastră sunteți în mare măsură de acord cu Spinoza.” Lessing: Dacă ar trebui să mă definesc raportîndu-mă la cineva, nu cunosc o definiție mai bună.”21 Noutatea spinozismului lui Lessing exploda ca o bombă, Nici măcar prietenii săi cei mai apropiați, în particular Moses Mendelssohn, nu știau nimic despre așa ceva. Deja în sec. al XVII –lea, când dezbaterea despre Moise începea să devină o temă centrală a Iluminismului European, figura lui Baruch Spinoza se profila ca una de referință. Nu trebuie să se uite că Spinoza n-a fost numai un filosof, ci și un cunoscător al filosofiei iudaice: el a pus bazele pentru lectura istorico- critică a Bibliei și a demonstrat că era imposibil să-l consideri pe Moise autorul celor cinci cărți pe care i le atribuia tradiția. Spencer și Cudworth și-au scris operele lor imediat după publicarea Eticii (1677) și a Tratatului teologico- politic (1670) a lui Spinoza. În opera lui Cudworth pare să se vadă la fiecare pas contrastul cu Spinoza, menționat numai o singură dată. Cu formula Hen Kai pan a lui Lessing receptarea lui Spinoza intră într-o nouă fază. Acele cuvinte ale cărțuliei lui Jacobi au suscitat “una din dezbaterile cele mai semnificative pentru nașterea concepției moderne a lumii, dezbatere care bulversează profund încrederea pe care Iluminismul german și-o pusese în el”22
Trebuie ținut cont că Reinhold și Schiller și-au scris textele lor despre Moise și despre Egipt în ambianța și în timpul acestor dezbateri: Reinhold a luat parte în mod activ la toate acestea.” Hen Kai pan, “Unul și Totul ” sau “Totul- Unu”, au devenit imediat motto-ul comun care este pus în evidență în scrierile lui Herder, Hamann, Holderlin, Goethe, Schelling și alții, printre care mulți masoni.”23
În ceea ce mă privește, ne spune egiptologul Assmann, nici unul dintre numeroșii autori care s-au ocupat de celebra controversă asupra panteismului pare că nu s-au întrebat de unde și-a luat Lessing formula Hen Kai pan. De ce nu deus sive natura, dacă vroia să fie alături de Spinoza? Sau mai mult: de ce lui Jacobi îi vine imediat în minte numele lui Spinoza, cînd l-a auzit pe Lessing pronunțînd formula aceea grecească?” Dacă încercăm să găsim o sursă, gândul nostru se îndreaptă spre Cudworth, și în consecință la Ermete Trismegistul și la Egipt. În studiul “Empedocle și Holderlin" Uvo Holscher a plasat deja la Ralph Cudworth sursa cea mai plauzibilă pentru “Totul șI Unu” a lui Holderlin. Opera lui Cudworth The True Intellectual System of the Universe a cunoscut multe reeditări în sec. al XVII –lea, o traducere latină și o reevaluare făcută de Johann Lorenz von Mosheim, publicată la Gottingen, în 1737. Nu există niciun dubiu asupra faptului că această operă fusese bine cunoscută în timpul lui Lessing. În ea, așa cum s-a văzut, numele lui Spinoza, este puțin citat, dar contrastul cu el este evident. Este cunoscut că în istoria receptării sale teologia lui Spinoza oscila între ateism și panteism, și propriu-zis aceeași oscilare o puse în evidență Cudworth în teologia misterică a vechiului Egipt, în timp ce în controversa dintre Porfir , care considera materialistică religia egipteană și Iamblichos, care insista asupra ideii spirituale pe care această religie o avea despre Dumnezeu, Cudworth optează pentru Iamblichos. Reabilitarea din partea lui Cudworth a lui Ermete Trismegistul și a doctrinei sale a Totului- Unu putea fi interpretată în secolul al XVIII –lea ca și o reabilitare a lui Spinoza. Totodată pare foarte straniu punerea în relație a numelor lui Lessing și a lui Ermete Trismegistul. Era conștient Lessing de conotațiile “trismegistiche” ale formulei “Hen Kai pan”, așa cum Cudworth le-a descifrat în al său Intellectual System. Așa cum a mai semnalat, referindu-se la Corpus-ul Ermetic și la alte surse Cudworth a strâns toate versiunile acestei formule. Teza sa era că grecii ca Orfeu și Heraclit l-au preluat de la teologia misterică a egiptenilor. Formula oricum nu apare în mod precis ca Hen Kai pan, ci numai cu anumite aproximații mai mult sau mai puțin fidele, cu formulele: Hen to pan, To hen kai to pan, și aşa mai departe. Ea își ia un rol de primă importanță în textele grecești redactate în Egipt: în particular în Corpus-ul Ermetic, în formulele magice, în rugăciuni, în imnurile și ceremoniile rituale din Papyri Grecae Magicae și în textele alchimiste. Plotin, exponentul cel mai de vază al neoplatonismului, a cărui doctrină, mai mult decît toate celelalte, este concentrată pe conceptual Totul- Unu, probabil era un egiptean născut la Asyut (în Licopoli) Multe dintre izvoare ne fac să credem că în secolul al XVIII –lea, mulți dintre studioși s-au inspirat de la Cudworth, care a prezentat doctrina Totului- Unitate (Hen Kai pan) ca și chintesență a teologiei misterice a vechiului natural substrat comun al tutoror religiilor.”24 “Este sigur că adevaratul continuator a lui Platon,gânditorul care-l continuă şi-l interpretează cu atât de mult sens religios,nu este nici Iamblichos,care este analizat in perspectiva diferitelor ezoterisme ,nici Proclus care se complace în ontologizarea şi ipostazierea abstracţiilor şi raporturilor ,ci este Plotin,ale cărui Eneade,alături de Metafizica lui Aristotel,au avut onoarea de a reprezenta moştenirea cea mai preţioasă a gândirii antice.”25Egiptenii “concepeau originea lumii ca o creaţie şi nu ca revoluţie”,care a început la întâmplare şi fără Dumnezeu,aşa cum au gândit după aceea Anaximandru,Democrit şi Epicur ,deoarece Simplicius a afirmat în mod expres că povestirea mozaică a creaţiei nu este” nimic altceva decât basme egiptene “26
Parafrazându-l pe W.Beierwaltes27,Plotin a fost în mod obişnuit considerat”filozoful Unului”şi reflexia sa a fost definită “o gândire a “Unului”.
În mod indubitabil,ne spune Riccardo Chiaradonna,filozoful italian,care a făcut în ultimul timp foarte mult pentru reconsiderarea filozofiei lui Plotin, doctrina primului principiu este centrală în Plotin;ar fi însă o mare eroare,ne avertizează el,dacă am izola-o de alte teme care-i compun filozofia.Este semnificativ că,în cazul Intelectului,pentru suflet şi chiar lumea corporală,Unul n-ar fi în mod general obiectul unei tratări extinse şi particulare şi de care se vorbeşte mai mult în tratatele dedicate unui alt argument.(...)Unul este caracterizat ca “potenţă a tuturor lucrurilor”(dunamis pantòn);daca acesta n-ar exista,n-ar exista nici lucrurile şi Intelectul n-ar fi viaţa cea dintâi în totalitatea ei(III,/30/,10.1-1)Accepţiunea termenului “dunamis”folosită în aceasta definiţie nu retrimite la capacitatea Unului de a deveni toate lucrurile :în II 5,/25/,3 Plotin face distincţie de fapt între “fiinţa în putere”(care este o noţiune în mare parte asemanătoare aceleia teoretizată în fizica aristotelică şi care trimite la capacitatea pe care o are un subiect de “a deveni ceva”ajungând la acţiunea de sfârşit a unui proces de schimbare)şi “fiinţa puterii” înţeleasă ca putere activă.Dacă Unul este puterea tuturor lucrurilor,este în sensul în care o explică Plotin în cap.V 3,/49/,15.32-35.:”Unul este putere întrucât este capabil de emanaţie si procesiune.”Tocmai pentru că este izvorul tuturor lucrurilor,Unul nu poate fi niciunul din multitudinea lucrurilor,care în El însuşi să-şi aibă originea( deci nici “fiinţa”):”Cu adevărat,tocmai deoarece nimic nu era în el ,totul este derivat din el,şi atâta timp cât fiinţa poate exista ,Unul nu este fiinţă,ci mai curând ceea ce generează fiinţa”(V2,/II/,1.5-7).
Întrucât origine trascendentă,Unul,comentează Chiaradonna,trebuie să fie “totul “,fără să fie”nimic”(VI 7,/38/,32.12-14).28
Plotin este creatorul absolut al teologiei negative,care va fi preluată de Dionisie Areopagitul şi de mistica renană începând cu Albert cel Mare şi Maestrul Eckhart.
De numele lui Moise e legată însăşi ideea de monoteism.Totuşi n-a fost primul care a afirmat revoluţia monoteistică,ci Faraonul Ekhnaton,care a domnit în Egipt în sec.al XIV-lea î.I.Hr.Despre el ştim cu exactitate când şi cum a trăit,dar imediat după moartea sa opozanţii i-au condamnat memoria cu o asemenea ferocitate şi radicalitate că numai în secolul trecut egiptologii i-au putut reconstrui trăsăturile esenţiale ale reformei religioase promovată de el.Se ştie cât de mult a fost legat Moise de Egipt,de pământul în care s-a nascut,acelaşi lucru l-am putea spune despre Plotin ,care ştim că a cunoscut şi el tradiţia monoteistă.Riccardo Chiaradonna clarifică în ce sens Unul lui Plotin posedă Totul:el îl posedă întrucât este o putere(dunamis) capabilă să genereze orice”(V3,/49/,15.35);poate genera orice întrucât el nu este nimic,din care el însuşi si-ar putea avea originea.În acest sens, Plotin afirmă că Unul este “infinit”: (apeironVI 9,/9/6.10, “fără formă”(amorphos aneideos:VI7,/38/,17-40): aceste caracteristici nu trimit la conceptul matematic de “infinit”(Plotin distinge între infinitatea primului principiu şi infinitatea matematică însă absoluta simplitate şi absenţa de determinare a Unului este asociată puterii de a genera oricen.n).
Cudworth era convins că elementul cel mai important al educației egiptene a lui Moise a fost reprezentat de doctrina monoteistă. Dar obiectul studiilor lui Cudworth era modul in care s-a transmis înțelepciunea anticului Egipt către greci și spre evrei. În acest proces Orfeu,după el Pitagora și Platon, își luaseră același rol de intermediari pe care Moise îl avuse în tradiția biblică. Despre Orfeu se știa că a fost inițiat în Marile mistere egiptene. Egiptul era deci legat de Occident printr-o dublă conexiune: în Ierusalim prin Moise și în Atena prin intermediul lui Orfeu.Legătura prin intermediul lui Moise făcea posibilă religia şi teologia Occidentului,legătura prin intermediul lui Orfeu, făcea posibilă filosofia.Orfeu, ne spune Assmann,a fost purtătorul ideii de Hen Kai pan în Grecia unde a influențat teoriile lui Pitagora, Heraclit,Parmenide și Platon, a stoicilor și a altora (şi aşa cum am văzut a lui Plotin), Hen kai pan și convingerea că Unul este Totul și Totul Unu a fost considerat nucleul unei mari tradiții originare din Egipt și transmisă pînă în epoca modernă.”30VIOREL IGNA
 1. Assmann Jan, Mosè l’egizio, Adelphi, Milano 2000, p.124,(trad. din it. ne aparţine n.n.V.I)
 2. Edward, Lord Herbert of Cherbury, De veritate, Paris 1624, în Assmann Jan, op. cit. p. 124
 3. Ibid. pp. 125-126
 4. Cudworth, The True Intellectual System, cit., p. 316, în Assmann, op. cit. p.12
 5. Scrisoarea către Anebo este o operă adresată lui Anebo,în care Porfir pune anumite întrebări(èrotemata) şi prezintă diferite dubii (porèmata)asupra a două teme fundamentale:teologia şi teurgia.Fiind o operă pierdută nu avem date certe despre destinatar.Cercetătorii cred că Anebo ar fi un personaj si că Porfir ar fi dorit sa trimită scrisoarea sa unui preot egiptean,deoarece in timpul secolului al III-lea d. I. Hr.religia faraonilor este expresia cea mai reprezentativă a sincretismului religios din Roma acelor timpuri. În cel piveşte pe destinatar,J.Bidez(Vie de Porphyre,cit.,p.81) nu se pronunta în cel priveşte pe Anebo acceptând faptul că Anebo poate fi ,fără probleme,un preot egiptean.A.R.Sodano(Porfir,Scrisoare către Anebocit.p.XXXVII) fără să excludă că Anebo ar fi un personaj inventat,ţine să-l considere pe destinatarul scrisorii un personaj real,un ierogrammateus care a trăit în mod sigur în epoca lui Porfir.De fapt,un om în poziţia lui Anebo,şi datorită rolului pe care l-a avut,a putut uşor să rezolve problemele şi aporiile pe care Porfir le-a ridicat asupra teologiei şi teurgiei,întucât parte a unui context istorico-religios destul de diversificat şi sincretic,în care adepţii unei anumite religii nu puteau în mod sigur să nu cunoască principiile,dogmele şi riturile altor culte.Scrisoarea către Anebo a fost publicată pentru prima dată în 1678 de către Thomas Gale şi în 1857 de către Gustave Parthey care,cu câteva mici modificări reia textul lui T.Gale. În 1954 G.Faggin/Porfir,Scrisoare către Marcella ,text grecesc,trad.şi introd.,ediţie îngrijită de G. Faggin,Il Basilisco,Firenze 1954,reia precedenta ediţie a lui G. Parthey. În sfârşit în 1958 A.R.Sodano (Porfir,Scisoare către Anebo,Napoli 1958)reface ediţia critică a operei care rămâne valabilă până azi,cfr.nota 1 la Lettera ad Anebo, în Porfirio-La Filosofia rivelata dagli Oracoli,Bompiani,Milano 2011,p.643.
  Opera a fost recostruită datorită unui tratat care ne-a parvenit sub numele „De Mysteriis” care în tradiţia manuscriselor are titlul :Răspunsul maestrului Abammone la scrisoarea lui Anebo a lui Porfir şi soluţia pentru dubiile prezentate în ea.Abammone,şi el un egiptean,se prezintă ca Maestrul lui Anebo superior acestuia in ierarhia preoţească egipteană,pentru a răspunde întrbărilor şi dubiilor ridicate de Porfir.Cercetătorii s-au gândit că acest Abammone în realitate n-ar fi fost un preot egiptean ci Iamblichos ,care sub înfăţişarea unui profet egiptean,răspunde problemelor teologice puse de Porfir.(Pentru această identificare a lui Abammone cu Iamblichos şi pentru paternitatea tratatului”De Mysteriis”trimitem la Iamblichos,Misteriile egiptene ,ediţie îngrijită de A.R.Sodano,cit.,pp.7-38.Porfir,La filosofia rivelata dagli oracoli,op.cit.,p.643
 6. Assmann J., op.cit,p. 129
 7. Opera a fost recostruită datorită unui tratat care ne-a parvenit sub numele „De Mysteriis” care în tradiţia manuscriselor are titlul :Răspunsul maestrului Abammone la scrisoarea lui Anebo a lui Porfir şi soluţia pentru dubiile prezentate în ea.Abammone,şi el un egiptean,se prezintă ca Maestrul lui Anebo superior acestuia in ierarhia preoţească egipteană,pentru a răspunde întrbărilor şi dubiilor ridicate de Porfir.Cercetătorii s-au gândit că acest Abammone în realitate n-ar fi fost un preot egiptean ci Iamblichos ,care sub înfăţişarea unui profet egiptean,răspunde problemelor teologice puse de Porfir.(Pentru această identificare a lui Abammone cu Iamblichos şi pentru paternitatea tratatului”De Mysteriis”trimitem la Iamblichos,Misteriile egiptene ,ediţie îngrijită de A.R.Sodano,cit.,pp.7-38.Porfir,La filosofia rivelata dagli oracoli,op.cit.,p.643
 8. De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI. Ad Cardinalis Baronii Prolegomena Annales, London 1614, pp. 70 și urm. În Asman, op. cit. p. 130
 9. Yates Fances A., Giordani Bruno e la tradizione ermetica, Editori Laterza, Bari- Roma 1989, 389-403 Op. cit. p. 130
 10.  Op. cit. p. 130
 11.  Op. cit. p. 131
 12. Cudworth, The Intellectual System, cit., pp. 320-321, în Mose l’egizio, Adelphi,Milano 2000, p. 131
 13.  Op. cit. p 135
 14. Reinhold s-a adresat ca mason comunității sale din Jena și Kiel. El la început a fost iezuit (părintele don Pius Reinhold), apoi a devenit mason și în același timp membru al “Iluminaților”(fratele Decius). În 1783 a intrat să facă parte din logia Zur wahren Eintracht și trecu toate treptele în numai cinci luni. La acea Lojă, după aceea, au aderat Haydn și Mozart (membru al Lojei fraterne Zur Wohltatigkeit) pe care o frecventa destul de des. Marele Maestru era inginerul de mine Ignaz von Born, născut la Cavnic în Maramureş, era o figură de primă
  mărime a Iluminismului austriac și în același timp membru al Iluminaților ca și Reinhold, Ignaz von Born este autorul unui text asupra misterelor egiptene, care-i servi de model lui Sarastro pentru Flautul fermecat a lui Mozart și Schikanede
  15. Assmann J, op. cit. p. 187
  16. Lattanzio, Divinae Institutiones, I, 6. Lattanzio parafrazează tratatul ermetic Pseudo- Apuleio,Asclepius, cap XX, îngrijit de Nock și Festugiere, vol II, pp. 320-321., în Assman J, Mosè legizio, op. cit. p. 192
  17. Niccolo Cusano, De docta ignorantia, I, 24, a curo di H.G. Senger, Philosophiche- bibliothek 264a, p. 1440, Meiner, Hamburg, 1993, pp. 96-99, în Asmann J, op. cit. p. 193, ed. It: La dotta ignoranza, Citta Nuovo, Roma 1991
 15.  Lattanzio, Divinae Institutiones, I, 6. Lattanzio parafrazează tratatul ermetic Pseudo- Apuleio,Asclepius, cap XX, îngrijit de Nock și Festugiere, vol II, pp. 320-321., în Assman J, Mosè legizio, op. cit. p. 192
 16.  Niccolo Cusano, De docta ignorantia, I, 24, a curo di H.G. Senger, Philosophiche- bibliothek 264a, p. 1440, Meiner, Hamburg, 1993, pp. 96-99, în Asmann J, op. cit. p. 193, ed. It: La dotta ignoranza, Citta Nuovo, Roma 1991
 17.  Assmann J., op. cit. p. 195. Însuși Ludwig van Beethoven a transcris cu acurateță afirmațiile de la punctele 2, 3a, și 3b și le-a pus la vedere pe propria sa masă de lucru, unde în ultimii ani ai vieții le-a avut tot timpul în fața ochilor. Acele fraze, ne spune Assmann, au ajuns la Beethoven de la Reinhold, indirect, cum se poate demonstra, prin intermediul lui Schiller, căruia Beethoven i-a citit studiul Misiunea lui Moise, text care este un compendiu al operei lui Reinhold. Cazul acesta demonstrează extraordinara influență exercitată de aceste idei.
  Ladislao Mittner, în Lessing și problema estetică, în Giovanni Reale și Dario Antiseri, Storia dello filosofia, vol. VI, Bompiani, Milano 2000, p. 425
 18. Assmann J., op. cit., p. 213, Poetul anacreontic și prieten cu poeții timpului Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) folosea ca și Tabel cu numele oaspeţilor săi tapițeria casei sale de la țară în” templul prieteniei” de la Halberstadt. Herder a putut să vadă inscripția, care după aceea s-a pierdut și scrisese o lungă scrisoare despre despre asta lui Jacobi: “... așa reușesc să-mi iau răgaz o oră, pentru a scrie nimic alceva decât hen kai pan, expresie pe care am citit-o în casa de la țară de la Gleim încrustată cu propriile mâini de către Lessing, dar pe care încă nu mi-am putut-o explica”, Assmann J., op. cit. p. 213
  Gérard Vallée, The Spinoza Conversations between Lessing and Iacobi. Texts with Excepts from the Ensurin Controversy, University Press of America, Lanham, New York- London, 1988, p. 2, în Assmann J., op. cit. p. 214
 19. Ladislao Mittner, în Lessing și problema estetică, în Giovanni Reale și Dario Antiseri, Storia dello filosofia, vol. VI, Bompiani, Milano 2000, p. 425
 20. Assmann J., op. cit., p. 213, Poetul anacreontic și prieten cu poeții timpului Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) folosea ca și Tabel cu numele oaspeţilor săi tapițeria casei sale de la țară în” templul prieteniei” de la Halberstadt. Herder a putut să vadă inscripția, care după aceea s-a pierdut și scrisese o lungă scrisoare despre despre asta lui Jacobi: “... așa reușesc să-mi iau răgaz o oră, pentru a scrie nimic alceva decât hen kai pan, expresie pe care am citit-o în casa de la țară de la Gleim încrustată cu propriile mâini de către Lessing, dar pe care încă nu mi-am putut-o explica”, Assmann J., op. cit. p. 213
 21. Gérard Vallée, The Spinoza Conversations between Lessing and Iacobi. Texts with Excepts from the Ensurin Controversy, University Press of America, Lanham, New York- London, 1988, p. 2, în Assmann J., op. cit. p. 214
 22. Fritz Mauthner , Jacobis Spinoza- Buchlein nebst Replik und Duplik, Munchen, 1912, pp 65-66, în Assmann J., op. cit. pp. 213-214
 23. Cf. Paul Muller, Untersuchungem zum Problem der Freimaurerei bei Lessing, Herder und Fichte, Franke, Bern, 1965, în Assmann J., op. cit. pp. 214-215
 24. Assmann J, op. cit. P. 125-216
 25. Faggin Giuseppe,Introducere,în Plotino,Enneadi,Rusconi Milano 1996,p.XX
 26. ibid.,pp.126-127
 27. Cfr.Beierwaltes W.,Pensare l'Uno.Studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi,Vita e Pensiero,Milano 1992(ed. orig.Denken des Einen,Studien zum Neoplatonismus und dessen Wirkungsgeschichte,Klostermann,Frankfurt a.M.1985,p.117
 28. Chiaradonna Riccardo,Plotino,Carocci Ed.,Roma2009,pp.120-121,(traducerea din it.ne aparţine)
 29. ibid.,pp.216-217
 30. op.cit.,Assmann J.,pp.123-138